Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf dan wel namens een of meerdere deelnemers, welke volgens de klant als groep moeten of kunnen aangemerkt, de dienst(en) afneemt.
Deelnemer: Ieder die deelneemt aan het programma.
Programma: Onder programma wordt verstaan een stadswandeling, fietstour, rondvaart of samengesteld programma met de klant.
Contactpersoon: De persoon die namens Uw gids in Leiden belast is met de leiding van een groep deelnemers.
Website: De website van Uw gids in Leiden is bereikbaar via: uwgidsinleiden.nl

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op programma’s/rondleidingen (stadswandeling, fietstour, rondvaart, museum bezoek) welke zijn georganiseerd door Uw gids in Leiden, gevestigd te Voorschoten.
2.2 Uw gids in Leiden kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is beschikbaar via de website.
2.3 Van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen binden Uw gids in Leiden alleen als deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. Door een wederpartij gehanteerde algemene bepalingen, onder welke benaming dan ook, blijven buiten toepassing.
2.4 Het niet doornemen van deze voorwaarden kan niet te wijten zijn aan Uw gids in Leiden. Indien één persoon gereserveerd heeft voor een groep, zal deze persoon fungeren als groepsleider/contactpersoon, waarbij deze de voorwaarden zal moeten voorhouden aan de groep.
2.5 Personen onder de 18 jaar dienen vergezeld te worden door minimaal één volwassen persoon.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien Uw gids in leiden en de klant telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging per e-mail of per post door Uw gids in Leiden naar de klant gestuurd.
3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald, in samenspraak met de klant, door Uw gids in Leiden samengestelde programma. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Uw gids in Leiden vereist.

4. Voorbehoud
4.1 Uw gids in Leiden behoudt zich het recht voor het programma of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Uw gids in Leiden.
4.2 De vermelde aanvangs- en eindtijd zijn een indicatietijd. De juiste tijden zijn afhankelijk van de omstandigheden en kunnen eventueel worden aangepast.

5. Betaling
5.1 Nadat de klant geboekt heeft, ontvangt deze een factuur met een uiterste betaaldatum.
5.2 Uw gids in Leiden is gerechtigd vooraf een aanbetaling te verlangen. De klant ontvangt hiertoe een factuur.
5.3 Betaling van facturen dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
5.4 Indien het door u geboekte programma al binnen 2 weken plaatsvindt, dient uw betaling per omgaande te worden overgemaakt.
5.5 Bij niet tijdige betaling door de klant behoudt Uw gids in Leiden zich het recht voor het geboekte programma te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend.
5.6 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen.

6. Annulering door Uw gids in Leiden
6.1 Uw gids in Leiden heeft het recht te besluiten tot het annuleren van een programma.
6.2 In dat geval wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gesteld.
6.3 Eventueel reeds betaalde gelden worden alsdan terugbetaald.
6.4 Uw gids in Leiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of kosten dan ook aan de zijde van de klant indien het programma als gevolg van annulering niet door kan gaan.
6.5 Bij eventueel ernstig misgedrag van één of meerdere deelnemers kan besloten worden tot uitsluitsel van de desbetreffende(n) voor de rest van het programma zonder dat restitutie mogelijk is.
6.6 Uw gids in Leiden behoudt zich het recht om wegens de COVID-19 maatregelen een programma/ aanvraag/ rondleiding te kunnen annuleren.

7. Annulering door de klant
7.1 Annulering door de klant kan telefonische en daarna dient de klant de annulering schriftelijk en gedateerd door te geven.
7.2 Als datum voor annulering geldt de datum van ontvangst door Uw gids in Leiden.
7.3 Wanneer u het programma om welke reden dan ook annuleert, kunnen wij reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
7.4 Annulering kan tot en met 10 dagen vóór aanvang van het programma kosteloos geannuleerd te worden.
7.5 Annulering vanaf 7 dagen tot 3 dagen vóór aanvang van het programma wordt 50 % van het factuurbedrag in rekening gebracht.
7.6 Annulering vanaf 3 dagen vóór aanvang van het programma en in geval van ‘no-show’ wordt 100% in rekening gebracht.
7.7. Bij slechte weersomstandigheden kan het buiten programma afgezegd worden door Uw gids in Leiden in samenspraak met de klant. Vervolgens wordt er gezocht naar een nieuwe datum.
7.8 Deelnemers dienen op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Indien een deelnemer te laat is, kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of restitutie van betaalde gelden. De gids zou rekening kunnen houden met de verloren tijd wanneer het programma onverhoopt later gaat beginnen, mits de rest van het programma daardoor niet in gedrang komt. Als er een ander opdracht na uw programma gaat beginnen, kan de gids de verloren tijd niet inhalen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Deelname aan welk programma en rondleiding dan ook, fietstocht, stadswandeling, rondvaart, bustour, museum bezoek, van Uw gids in Leiden geschiedt geheel voor eigen risico.
8.2 Uw gids in Leiden accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade van de klant dan ook, direct of indirect, die door de klant wordt geleden tijdens dan wel als gevolg van het programma.
8.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering.
8.4 Uw gids in Leiden aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folder en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld.
8.5 Bij deelname is Uw gids in Leiden op generlei aansprakelijk voor eventueel geleden schade door mogelijk gebrek aan communicatiemogelijkheden, transport of medische hulp ter plekke.
8.6 Uw gids in Leiden kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door derden ten gevolge van overmachtssituatie.
8.7 Kennelijke fouten en vergissingen in het programma binden Uw gids in Leiden niet.
8.8 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Uw gids in Leiden ter bevordering van een goede uitvoering van het programma en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. Iedere deelnemer dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het programma en de aanwijzingen van de leiding.

9. Vrijwaring
9.1 De klant vrijwaart Uw gids in Leiden voor alle aanspraken van derden in gevallen waarin de klant (al dan niet gedeeltelijk) de betreffende schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel daarvoor (deels) aansprakelijk is.

10. Klachten
10.1 Als een deelnemer een klacht heeft dan is het verstandig deze meteen bij de gids en contactpersoon te melden. Deze onderzoekt of de aanleiding voor de klacht onmiddellijk kan worden weggenomen. Laat een klacht alstublieft zo snel mogelijk weten.
10.2 Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze het liefste binnen 2 werkdagen en uiterlijk binnen 14 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Uw gids in Leiden.
10.3 Uw gids in Leiden zal haar beste doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

11. Geschillen
De intentie is om geschillen met deelnemers in goed onderling overleg op te lossen.

12. Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten en alles wat hiermee verband houdt, zijn uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13. COVID-19
13.1 Uw gids in Leiden volgt de corona maatregelen die door de overheid en het RIVM zijn vastgesteld.
13.2 Mocht het wenselijk zijn voor de klant dan kan Uw gids in Leiden voor een draadloos audio communicatie systeem / whisper system zorgen. Deze kosten zullen in de prijsopgave meegerekend worden.
13.3 Indien er sprake is van een corona besmetting, kan er last-minute geannuleerd worden.

For many years, I have been active as a freelance guide. My adventure started as a professional travel guide on country and city tours throughout Europe. Eventually, I settled again in my native area of Leiden, the City of Discoveries.

Company Information

Telephone: +31 6 2260 87 58
Mail: info@uwgidsinleiden.nl
VAT-ID: NL001981546B94
Chamber of Commerce Den Haag: 28076348

Member of the Dutch National Guides Association in Amsterdam. (www.guidor.nl)